Rekrutacja Szkoła Podstawowa

O przyjęcie do klasy pierwszej  Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krościenku nad Dunajcem może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Do dopełnienia czynności związanych z wystosowaniem wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły uprawnieni są jego rodzice lub opiekunowie prawni.

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata składają wniosek i dołączają do niego:

1. Zaświadczenie lekarski o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w Szkole;

2. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy –jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;